ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

STUDIO SALUTE – Informace pro účastníky kurzů

 

Ing. Lenka Malá – STUDIO SALUTE –  touto informací sděluje v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) účastníků jednotlivých kurzů informace vztahující se ke zpracování jejich osobních údajů, které poskytly v souvislosti se svou účastí na sportovních kurzech (dále jen „Osobní údaje“).

  1. Správce osobních údajů

Správcem Osobních údajů je Ing. Lenka Malá – podnikající  fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Votuzská 2584/34, Praha 20 – Horní Počernice, Česká republika, IČ: 18388272 (dále jen „Správce“), kterého je možné kontaktovat na e-mailové adrese studio.salute@seznam.cz  a telefonním čísle 607 105 051.

  1. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

2.1. Základním účelem zpracování Osobních údajů je především evidence účastníků sportovních kurzů, komunikace s nimi a případná komunikace s jejich zákonnými zástupci.

2.2. V případě, že jste nám v přihlášce do sportovních kurzů udělili souhlas s pořizováním Vašich fotografií a jejich zveřejňováním na našich internetových stránkách a našich tištěných materiálech  budeme tento druh Osobních údajů zpracovávat za účelem propagace a poskytování zpravodajských informací o průběhu sportovních kurzů a doprovodných sportovních akcí. Právním důvodem pro toto zpracování Osobních údajů bude právě Váš souhlas.

2.3. Po ukončení Vaší účasti na sportovních kurzech bude správce některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost.

2.4. Osobní údaje budeme po skončení Vaší účasti na sportovních kurzech správce zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu s Vámi a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči Vám. Jedná se o náš oprávněný zájem.

 

  1. Příjemci osobních údajů

3.1. Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

  • naši trenéři
  • poskytovatelé dotací a grantů
  • pojišťovny v případě kolektivního pojištění účastníků kurzů

 

  1. Doba uložení osobních údajů

4.1. Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu účasti na sportovních kurzech správce.

4.2. Po skončení Vaší účasti na sportovních kurzech budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 2 let od tohoto rozhodného okamžiku.

  1. Vaše práva

5.1. Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

5.2. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.

5.3. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.

5.4. Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.

5.5. V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

 

Ing. Lenka Malá

IČ: 18388272